NOW, Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

25 mei 2020

NOW, Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

NOW 2.0, subsidie over het tweede tijdvak: juni, juli, augustus, september 2020

De verlenging van de NOW is een feit. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen kunnen over juni, juli, augustus en september 2020 een loonsubsidie ontvangen. De aanvragen kunnen  vanaf 6 juli a.s. worden ingediend bij het UWV. Ten opzichte van de eerste regeling (zie hiervoor NOW eerste tijdvak) zijn er een aantal verschillen en aanvullende voorwaarden:

 • de omzetdaling wordt vastgesteld over een aaneengesloten viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus 2020. Indien voor de tweede keer een beroep wordt gedaan op de NOW moet de omzetperiode voor het tweede tijdvak aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak;
 • als referentie loonsom geldt de maand maart (peildatum 15 mei);
 • de forfaitaire opslag voor het tweede tijdvak gaat naar 40% in plaats van 30%;
 • geen ontslagboete meer: correctie op het subsidiebedrag als (achteraf) voor een werknemer een ontslagvergunning is aangevraagd op bedrijfseconomische gronden binnen het tijdvak, is 100% (was 150%);
 • bij ontslag van meer dan 20 mensen is de Wet Melding Collectief Ontslag van kracht. Worden de verplichtingen uit die wet niet nagekomen, dan geldt een boete van 5% over het totale subsidiebedrag;
 • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mogen er geen bonussen worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Ook mag geen dividend worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • als aanvullende voorwaarde is een inspanningsverplichting voor werkgevers opgenomen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen;
 • voor werkgevers van seizoensbedrijven en hun werknemers is tot een verdere tegemoetkoming besloten door o.a. een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW.

De handige rekentool voor de NOW 2.0 is nu voor u beschikbaar. Klik hier voor de rekentool. Als u wilt dat wij de aanvraag voor u indienen, ontvangen wij graag het getekende machtigingsformulier en een kopie van uw bankafschrift waarop het IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder te lezen is.

NOW subsidie over het eerste tijdvak, maart, april, mei 2020

Tot 5 juni a.s. kunnen werkgevers bij het UWV loonsubsidie aanvragen over de maanden maart, april, mei. Inmiddels hebben wij al een flink aantal aanvragen gedaan voor onze klanten. Wij helpen ook u graag bij het doen van de NOW subsidie aanvraag over het eerste tijdvak. Om voor u de aanvraag te kunnen verzorgen hebben wij het volgende van u nodig per zelfstandige entiteit/loonheffingsnummer:

 • een getekend machtigingsformulier. Klik hier voor het downloaden van het machtigingsformulier;
 • het verwachte omzetverliespercentage (concernbreed) en de gekozen omzetverliesperiode, maart t/m mei of april t/m juni of mei t/m juli. Om deze berekeningen te vergemakkelijken hebben we voor u een handige rekentool ontwikkeld. Klik hier voor de rekentool;
 • een kopie van uw bankafschrift waarop het IBAN-nummer en naam van de rekeninghouder te lezen is.

U stuurt deze gegevens per zelfstandige entiteit naar salaris@jfadministrateurs.nl

Voor de omzetverliesprognose rondt u zo snel mogelijk de jaarcijfers van 2019 af. Bij concerns dient het omzetverlies te worden gemeten op concernniveau. U maakt een omzetverliesprognose over, concernbreed indien van toepassing, over de maanden maart t/m juli 2020. Deze prognoses vult u in onze rekentool in en er volgt dan een advies met betrekking tot de meest optimale referentieperiode voor de NOW subsidie.

Het UWV neemt automatisch de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst over per zelfstandige entiteit. Wilt u toch alvast een inschatting maken van de hoogte van het te ontvangen voorschot loonkostensubsidie van 80%? Ook hiervoor kunt u gebruik maken van onze rekentool. Het voorschot dat uit de rekentool komt wordt overigens uitgekeerd in 3 termijnen.

Hieronder hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet zodat u kunt beoordelen of u in aanmerking komt voor de NOW en de voorwaarden die van toepassing zijn.

Voorwaarden en inhoud regeling NOW subsidie?

 • bedrijf heeft personeel in dienst, DGA’s die premies afdragen vallen hier ook onder;
 • verwachting dat een bedrijf gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies heeft, als gevolg van de coronacrisis;
 • een tegemoetkoming van 90% van de loonsom, naar rato van het omzetverlies;
 • medewerkers blijven hun reguliere salaris ontvangen van werkgever;
 • tijdens subsidieperiode geen ontslagen op bedrijfseconomische gronden op straffe van een boete.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

 • de totale omzetdaling van een bedrijf wordt concernbreed berekend;
 • werkgevers vergelijken een kwart van de totale omzet van 2019 met de omzet maart t/m mei of april t/m juni of mei t/m juli.

Hoogte van de subsidie

 • grondslag voor het UWV is het zogenaamde sociaal verzekeringsloon;
 • voor alle bedrijven komt hier 30% bovenop voor werkgeverslasten als vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies;
 • er geldt een maximum aan loon per werknemer, te weten € 9.538,- per maand (98,5% van alle werknemers vallen hieronder);
 • uitgangspunt voor de subsidie is de loonsom van januari 2020, ontbreekt die dan wordt november 2019 als uitgangspunt genomen;
 • wijzigingen in de loonaangiften van januari die na 15 maart jl. zijn gedaan, worden niet meegenomen voor NOW.

Voor welke medewerkers geldt de subsidie?

 • medewerkers voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd zijn voor WW, ZW of WIA;
 • er wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm, dus de subsidie geldt ook voor flexwerkers.

Speciale aandachtspunten met betrekking tot ontslag van personeel

 • vraagt u toch een ontslagvergunning aan bij het UWV op basis van bedrijfseconomische gronden gedurende de subsidieperiode, dan bedraagt de boete 5,265 x het sv loon van de betreffende werknemer over de totale subsidieperiode. Deze boete bent u ook verschuldigd als de vergunning niet wordt verleend door het UWV of wanneer u de aanvraag niet binnen 5 dagen intrekt nadat het UWV u op deze nadelige consequentie heeft gewezen. Deze boete wordt in mindering gebracht op de definitieve loonkostensubsidie;
 • gebruikt u een andere ontslaggrond, beëindigt u de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden of door het niet verlengen van een tijdelijk contract, dan is er geen sprake van een boete. Omdat de NOW gebaseerd is op het zoveel mogelijk gelijk houden van de loonsom gedurende de subsidieperiode, heeft verlaging van de loonsom tijdens de subsidieperiode wel effect op hoogte van de subsidie;
 • de Wet arbeidsmarkt in balans brengt met zich mee dat in beginsel recht op een transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontstaat vanaf het begin
  van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd bij het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Verloop van de procedure en de definitieve afhandeling

 • aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020;
 • bij positief oordeel UWV wordt een voorschot uitgekeerd van 80%, in drie termijnen;
 • eerste voorschot wordt binnen twee tot vier weken na positief oordeel UWV uitgekeerd;
 • binnen 24 weken vraagt de werkgever vaststelling van de subsidie aan, waarvoor in beginsel een accountantsverklaring vereist is;
 • het UWV zal vervolgens binnen 22 weken een eindafrekening maken die kan bestaan uit een naheffing of nabetaling.

Positie van werkgevers die al een WTV aanvraag hebben ingediend

 • deze werkgevers worden automatisch meegenomen in de regeling;
 • hen wordt gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren met betrekking tot het verwachte omzetverlies.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met uw vaste contactpersoon op!

Terug naar overzicht