Goedkeuring verlaging “gebruikelijk loon”

14 mei 2020

Goedkeuring verlaging “gebruikelijk loon”

Een werknemer die werkzaamheden verricht voor de BV waarin hij/zij een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft (bijvoorbeeld een dga) is verplicht zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen. Met betrekking tot dit loon moet loonheffing worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Normaliter dient er ook met het gebruikelijke loon rekening gehouden te worden met de situatie waarin er minder of zelfs geen omzet wordt behaald.

Als gevolg van de coronacrisis is er sprake van omzetverlies bij veel ondernemers. Om de aanmerkelijkbelanghouders (ab-houder) tegemoet te komen, veelal de dga’s, heeft het Ministerie van Financiën recent aangekondigd dat er een aparte goedkeuring komt voor een tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon. Zij mogen tijdelijk van een lager loon uitgaan, wat in verhouding staat tot de omzetdaling van het bedrijf.

Deze fiscale steunmaatregel levert direct een liquiditeitsvoordeel op in de vorm van een lager af te dragen bedrag aan loonheffing. Bovendien kan de regeling worden toegepast zonder overleg met een inspecteur.

Berekening lager gebruikelijk loon en voorwaarden

Het gebruikelijk loon (GL) over 2020 mag als volgt worden bepaald, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

GL 2020 = GL 2019 x omzet jan t/m april 2020  /  omzet jan t/m april 2019

*omzet exclusief de omzetbelasting

Voorwaarden:

  • Rekening-courantschuld en/of dividend neemt niet toe als gevolg van lager gebruikelijk loon;
  • Heeft de ab-houder feitelijk meer loon genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, dan geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de betreffende ab-houder gebruikmaakt van de NOW. *Een eventuele TOZO-uitkering vormt geen genoten loon uit dienstbetrekking en heeft daarom geen invloed op het gebruikelijk loon;
  • De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Bijzondere situaties

De goedkeuring leidt niet tot een hoger gebruikelijk loon en de wettelijke mogelijkheden om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken blijven van kracht. Is er sprake van (bijkomende) bijzondere omstandigheden dan staat het de ondernemer vrij alsnog in overleg te treden met de inspecteur om een maatwerkoplossing af te stemmen.

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij JonkerFieret of bel naar 0342-444353!

Terug naar overzicht