Eindejaarstips 2017

7 december 2017

Eindejaarstips 2017

Het einde van het jaar is een moment om nog even stil te staan bij de fiscale mogelijkheden. Wellicht kunt u dit jaar nog bepaalde acties ondernemen? Of kunt u sommige acties beter uitstellen tot 2018? Hieronder stippen we een aantal zaken aan die voor u van belang kunnen zijn.

Voorkom belastingrente:  wees kritisch op uw voorlopige aanslag

De regels over belastingrente zijn de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker in vergelijking met het huidige rendement op uw spaarrekening is de belastingrente momenteel erg hoog, voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en wees kritisch op uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst rekent de belastingrente vanaf 1 juli 2018. Een verzoek om een voorlopige aanslag over 2017 te betalen moet vóór 1 mei 2018 zijn ingediend. Als uw situatie verandert, kan dat invloed hebben op de hoogte van uw voorlopige aanslag. Geef een wijziging in uw situaties aan ons door, zodat JonkerFieret uw voorlopige aanslagen zo goed mogelijk kan monitoren.

Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Maak ook dit jaar nog gebruik van de schenkingsvrijstelling. In 2017 kunt u uw kinderen belastingvrij € 5.320 per kind schenken en uw kleinkinderen
€ 2.129. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 25.526
  • € 100.000 indien het bedrag gebruikt bedoeld is voor de eigen woning

Overigens kunnen deze hogere schenkingen ook gedaan worden als het kind ouder is dan 40 jaar, maar diens partner nog niet. Ouders mogen de schenking van maximaal € 100.000 uitsmeren over drie jaren. Er zit echter wel een addertje onder het gras als ze al eerder gebruik hebben gemaakt van deze belastingvrije schenking. Of u nog belastingvrij mag schenken en hoeveel, hangt af van het jaar waarin je de eerdere schenkingen deed. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig benut heeft.

Let op! De verruimde schenkingsvrijstelling ter grootte van een € 100.000 geldt niet alleen voor familierelaties, maar is ook van toepassing op derden. Net zoals bij de schenking van ouder aan kind geldt de voorwaarde dat de verkrijger wel tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn om een beroep te kunnen doen op deze vrijstelling.

Betaal hypotheekrente alvast vooruit

Valt uw inkomen in 2018 in een lager tarief dan in 2017, dan is het aantrekkelijk om uw hypotheekrente vooruit te betalen.  Uw hypotheekrente wordt in 2017 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief. Trekt u in 2017 de hypotheekrente af tegen het hoogste tarief, dan behaalt u in ieder geval een voordeel van 0,5%-punt. Het maximum waartegen u de hypotheekrente in 2018 mag aftrekken wordt namelijk verder verlaagd van 50% naar 49,5%. In het regeerakkoord is het voornemen bekend gemaakt om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen naar 37% in 2023.

Let op! U mag maximaal de in 2017 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar 2018 in 2017 in aftrek brengen. De bank moet hier ook mee akkoord gaan, dus vraag eerst of het kan.

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeert u niet meer dan € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een extra investering te doen. Dreigt u juist het maximum van € 312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn om een deel van uw investeringen uit te stellen naar 2018.

Stel uw desinvestering uit tot volgend jaar

Heeft u in de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer? Dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor u een gedeelte van de aftrek weer moet terugbetalen. Heeft u in 2013 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en hiervoor investeringsaftrek genoten, dan loopt de desinvesteringstermijn af op 31 december 2017. Voor deze bedrijfsmiddelen loont het de moeite om de desinvestering uit te stellen tot 2018.

Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Optimaliseer uw werkkostenregeling aan de hand van onderstaande punten:

  • Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om vrije ruimte die in 2017 over is, door te schuiven naar 2018. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven op voorwaarde dat sprake is van een gebruikelijke vergoeding of verstrekking.
  • U kunt gebruik maken van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per werknemer per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.
  • Maak gebruik van de collectieve vrije ruimte binnen de concernregeling. Houdt hierbij rekening dat een belang van minimaal 95% vereist is.
  • Heeft u zelf als DGA nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen gehad, dan kunt u zichzelf ook een eindejaarsbonus geven van maximaal
    € 2.400 (als dit 1,2% is van de totale fiscale loonsom). Staat uw echtgenote ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor haar. Binnen de vrije ruimte is uw B.V. geen loonheffing verschuldigd (daarboven 80%), maar ontvangt u het bedrag netto.

Milieuvriendelijke auto

Bent u van plan binnenkort een vol-elektrische auto (nul-emissie auto op batterij) van meer dan € 50.000 aan te schaffen? Doe dit dan nog voor het einde van 2018. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s nog slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere betaalt u 22% bijtelling. Ook nu geldt de lage bijtelling voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Schaft u in 2017 nog een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving (MIA en VAMIL). Meldt u investering wel binnen drie maanden bij het RVO. Bent u te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek. Ook de laadpaal kan voor deze regelingen kwalificeren. Onbekend is of in 2018 ook nog een beroep op de MIA en VAMIL kan worden gedaan, omdat pas eind 2017 de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2018 worden bekend gemaakt.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben over de genoemde onderwerpen, neemt u gerust contact met ons op. 

Artikel geschreven door: Maaike Smit, medewerker salarisadministratie

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Maaike Smit

Terug naar overzicht