Eindejaarstips 2020

10 december 2020

Eindejaarstips 2020

Aanpassingen overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag heeft het kabinet in het Belastingplan voor het aankomende jaar met betrekking tot de overdrachtsbelasting de volgende aanpassingen gepresenteerd:

  • Het tarief gaat van 6% naar 8%.
  • Vanaf 1 januari 2021 betalen starters onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting.
  • De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning die als belegging wordt aangekocht gaat van 2% naar 8%.

De startersvrijstelling is van toepassing indien de koper meerderjarig en jonger dan 35 jaar is, voor het eerst een woning koopt en de woning zelf gaat bewonen. Indien aan alle eisen wordt voldaan, maar het niet gaat om de eerste koopwoning, dan is de vrijstelling toch van toepassing. De vrijstelling is ook van toepassing op doorstromers. In het eerste kwartaal van 2021 is de startersvrijstelling van toepassing ongeacht de waarde van de woning. Na 31 maart 2021 is de vrijstelling beperkt tot € 400.000. In het geval de woning meer waard is dan € 400.000,- is de vrijstelling niet van toepassing en is over de gehele waarde 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Tip: Indien mogelijk, zorg ervoor dat de levering van de onroerende zaak dit jaar plaatsvindt indien u voornemens bent belegging onroerend goed te verwerven. U bespaart dan 2% overdrachtsbelasting en in het geval een woning ter belegging wordt aangekocht zelfs 6% overdrachtsbelasting.

Tip: Bent u starter? Stel de levering van de eigen woning uit tot het eerste kwartaal van 2021. U bespaart daarmee 2% overdrachtsbelasting.

Box 3 vermogen naar box 2 (in privé beleggen of via BV)

Sinds 2001 kennen we in de inkomstenbelasting de forfaitaire rendementsheffing van box 3. Ongeacht het werkelijke rendement wordt belasting geheven over een forfaitair vastgesteld rendement. Als gevolg van de extreem lage rentestand sluit dit forfaitaire rendement vooral bij spaartegoeden niet aan bij het werkelijke rendement. Het gevolg is een onredelijk hoge belastingheffing.  De effectieve belastingdruk, welk deel van het rendement moet ik afdragen aan de Belastingdienst, kan zelfs hoger zijn dan het rendement.

Tip: Heeft u veel spaargeld in box 3, beoordeel dan of het zinvol is om dat spaargeld onder te brengen in een spaar-bv of een andere entiteit, teneinde de effectieve belastingdruk op dat spaargeld te verlagen. De spaar-bv is over het werkelijk rendement tot een bedrag van € 245.000 15% Vpb (over het meerdere 25%) verschuldigd. Indien vervolgens het rendement wordt uitgekeerd is 26,9% belasting in box 2 verschuldigd. Grofweg is dit voordeliger in het geval het werkelijk rendement lager is dan 4%.

We merken nog op dat het overbrengen van vermogen naar een andere box (van box 3 naar box 2 bijvoorbeeld) is toegestaan, maar dat dit overbrengen van box 3 naar box 2 wel langer moet duren dan 6 maanden.

Eigen woning; aftrek hypotheekrente wordt lager; aflossen en vooruit betalen rente

In 2021 wijzigt de eigenwoningregeling. Onder andere het tarief waartegen de hypotheekrente maximaal in aftrek kan worden gebracht daalt met 3 procentpunten (van 46% naar 43%). Ook de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld neemt af (de zogenaamde Hillen-aftrek). De komende jaren zal deze trend zich voortzetten.

Tip: Als u dit jaar rente vooruitbetaalt, dan kan dit tegen maximaal 46% in aftrek worden gebracht. Indien de rente volgend jaar wordt voldaan, dan is de aftrek maximaal 43%. Let op, vooruitbetaalde rente is niet altijd aftrekbaar. De rente voor een periode tot 1 juli 2021 is aftrekbaar in 2020 indien deze in 2020 is betaald.

Tip: Als het verschil tussen het forfaitaire percentage in box 3 en de aftrek van de hypotheekrente in box 1 groot genoeg is, dan kan het voordeliger zijn om de schuld eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Weliswaar geen renteaftrek in box 1, maar daar staat tegenover dat er minder box 3 vermogen is.

Het verplaatsen van de schuld eigen woning is helaas niet slechts een keuze. Indien er niets verandert aan de feitelijke situatie, dan blijft de eigenwoningschuld een eigenwoningschuld. Indien echter niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor eigenwoningschuld, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot aflossen, dan verhuist de eigenwoningschuld naar box 3. Dit kan worden bereikt door met de bank overeen te komen dat de lening aflossingsvrij wordt.

Bij leningen van voor 2013 of leningen waarop de fiscale regels van voor 2013 van toepassing zijn, kan het moeilijk zijn om deze over te brengen naar box 3. Immers, bij dergelijke leningen is het toegestaan dat die aflossingsvrij zijn gedurende de looptijd. In dergelijke gevallen is het erg moeilijk om de leningen naar box 3 te verhuizen.

Persoonsgebonden aftrek daalt; aftrekposten nog in 2020

De aftrekposten worden verder beperkt. De beperking wordt vorm gegeven door een afbouw van het maximum aftrekpercentage. Ook in 2021 daalt het percentage waartegen de kosten kunnen worden afgetrokken. De aftrek daalt van 46% in 2020 naar 43% in 2021. Hierbij valt te denken aan de aftrek van uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, specifieke zorgkosten, de scholingsuitgaven, de aftrekbare giften en het restant persoonsgebonden aftrek van eerdere jaren.

Tip: Haal de aftrekposten naar voren. Een bijkomend voordeel is dat de grondslag van box 3 lager wordt door de uitgaven en dat de uitgaven eerder boven een drempel uitkomen.

Levensloopregeling; overgangsrecht eindigt in 2021 (gefaseerd opnemen)

De levensloopregeling is een inmiddels afgeschafte fiscale regeling waarmee fiscaal vriendelijk bruto loon gespaard kon worden voor bijvoorbeeld zorgverlof of een studie. Over het gespaarde bruto loon was geen belasting verschuldigd. De belasting was pas verschuldigd op het moment dat bedragen uit de levensloopregeling werden opgenomen voor bijvoorbeeld zorgverlof.

In 2011 is de levensloopregeling afgeschaft. Bestaande levensloopregelingen lopen door tot en met 2021. Gedurende het overgangsrecht kan naar eigen behoefte worden opgenomen. Opnames kunnen ook gedaan worden als deze niet gebruikt worden voor het doel waarvoor destijds is gespaard. Een opname uit de levensloopregeling is progressief belast in box 1. Hetgeen eind 2021 niet is opgenomen wordt in 2021 tot uw box 1 inkomen gerekend.

Tip: Heeft u een levensloopregeling, beoordeel dan of het voordeliger is om in 2020 een deel uit te keren (of het geheel). Hierbij moet bedacht worden dat de uitkering in 2020 als inkomen belast wordt in 2020 en dat het vrijgekomen bedrag tot de rendementsgrondslag van box 3 gaat behoren. Daarentegen kan door het progressieve karakter van box 1 de heffing over het geheel onvoordeliger zijn dan deels heffing in 2020 en deels heffing in 2021.

Wat wel en wat niet mag met de levensloopregeling is onder meer afhankelijk van de voorwaarden van uw levensloopregeling. Check daarom de voorwaarden bij uw werkgever en bij uw bank.

Benutten lagere Vpb tarief

Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt in 2021 van 16,5% naar 15%. Dit tarief is van toepassing op winsten tot € 245.000,- in plaats van € 200.000,-. In 2022 zal die schijfgrens worden verhoogd naar € 395.000,-. Over het meerdere is in 2021 net als dit jaar 25% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Tip: Beoordeel of het verbreken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting voordelig is. De schijfgrens geldt namelijk per vennootschap. Door een fiscale eenheid van twee vennootschappen te verbreken wordt twee keer gebruik gemaakt van de lagere schijf. Bij een winst van € 500.000,- levert dit een besparing op € 24.500,-.

De regeling voor de fiscale eenheid is zeer complex en het verbreken van de fiscale eenheid kan als gevolg van diverse anti-misbruikbepalingen nadelig uitpakken. Laat u daarom goed adviseren bij de beoordeling.

Schenken eigen woning; wellicht afschaffen hoge vrijstelling kinderen

Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan eenmalig een schenking tot € 26.457 (2020) belastingvrij worden gedaan. Indien de schenking is bedoeld voor een studie, dan wordt dit bedrag verhoogd tot € 55.114,-. In het geval van een schenking voor de aankoop van een eigen woning wordt dit bedrag verhoogd tot € 103.643. Dit bedrag mag ook gespreid worden over drie jaren, mits het kind gedurende die jaren binnen de leeftijdsgrens van 40 jaar blijft. Overigens worden partners voor de schenkbelasting gezien als één persoon. De leeftijd van de jongste persoon mag worden aangehouden. Indien dus het kind ouder is dan 40, maar zijn / haar partner is jonger dan 40, dan kan gebruik worden gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling.

Tip: Een schenking dit jaar betekent een verlaging van uw box 3 grondslag. Eerder zagen we dat het zinvol is voor de startende eigen woning bezitter om de aankoop van de eigen woning uit te stellen tot volgend jaar in verband met de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dit staat een schenking dit jaar aan het kind niet in de weg. Echter het bedrag telt bij het kind wel mee als box 3 vermogen.

Hoewel afschaffing van de belastingvrije schenking voor de eigen woning formeel niet aan de orde is, wordt meer en meer de vraag gesteld of de regeling afgeschaft moet worden. De zogenaamde jubelton is razend populair, dus profiteer voordat de politieke stemming omslaat en de regeling afgeschaft wordt.

Schenken nu tegen 10% (hogere schenking en hogere verkrijging erfrecht 20%)

Hoe groter de erfenis, hoe hoger de erfbelasting voor de erfgenamen. Door tijdens het leven te schenken kan hierop op eenvoudige wijze worden bespaard. Het tarief van de schenkbelasting en de erfbelasting heeft een progressief karakter. Over de schenking aan kinderen of verkrijging door kinderen tot € 128.343 bedraagt het belastingpercentage 10% en over het meerdere 20%.

Tip: Vermogensoverheveling naar kinderen door jaarlijks te schenken levert een besparing op van 10%. Voor de beoordeling van verdere Estate planning mogelijkheden in uw situatie kunt u natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van JonkerFieret.

Aanmerkelijk belang tarief omhoog; nu reeds dividend uitkeren

Het tarief over het aanmerkelijk belang inkomen stijgt van 26,25% naar 26,9%. Door nog dit jaar een dividend uit te keren wordt 0,65% belasting bespaard. Dit heeft echter wel tot gevolg dat het uitgekeerde dividend tot de belastinggrondslag van box 3 gaat behoren. Dit kan wel eens nadelig uitpakken. De effectieve belastingdruk in box 3 is vanaf een vermogen van € 100.000 (bij partners € 200.000) 1,4% en bij een vermogen van meer dan € 1.000.000 (bij partners € 2.000.000) 1.76%. Door het dividend pas in 2021 uit te keren behoort het dividend niet tot de grondslag van box 3 per 1 januari en is er geen box 3 heffing verschuldigd. Weliswaar is het aanmerkelijk belang tarief hoger, maar dat is minder dan de effectieve belastingdruk over het uitgekeerde dividend.

Tip: Beoordeel of dit jaar dividend uitkeren voordeliger is dan het dividend in 2021 uit te keren door de besparing van de aanmerkelijk belangheffing te vergelijken met extra heffing in box 3.

Rekening Courant BV

De lening van de vennootschap aan haar aandeelhouder heeft altijd de nodige aandacht van de Belastingdienst. Ook de wetgever heeft besloten zich ermee te bemoeien. Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel excessief lenen door de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder). Dit wetsvoorstel zal tot gevolg hebben dat er een strafheffing wordt ingevoerd (vermoedelijk 2023) over leningen van de vennootschap aan haar DGA hoger dan € 500.000,-. De strafheffing bestaat uit een heffing van 26,9% (tarief 2021) inkomstenbelasting over de lening voor zover deze hoger is dan € 500.000. Met andere woorden, het meerdere wordt (fictief) aangemerkt als een dividend.

Naar de huidige stand van zaken mogen leningen die voldoen aan de voorwaarden voor een eigenwoninglening bij het maximale bedrag van € 500.000 worden geteld.

Tip: Omdat het toetsmoment 31 december 2023 is, kunnen tot die tijd de bovenmatige schulden zoveel mogelijk afgelost worden. Dit kan onder meer worden bereikt door een dividend uit te keren en het netto dividend te verrekenen met de schuld. Indien het vermogen in box 3 niet hoog is (minder dan € 200.000) dan is het te overwegen om in 2020 een dividend uit te keren (tarief 2020 26,5%, per 2021 wordt het tarief verhoogd naar 26,9%).

Corona

Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen. Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen. Vanaf 1 januari 2021 moet bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betaald worden (dit is van toepassing op het tijdvak december 2020, de 13e vierwekenperiode 2020 en het 4e kwartaal van 2020).

In de periode van bijzonder uitstel van betaling wordt een belastingschuld opgebouwd. Op de schuld hoeft pas vanaf 1 juli 2021 worden afgelost. Tot 1 juli 2024 heeft men de tijd om de schuld af te lossen.

Terug naar overzicht